Q-Klinika 3000 SQL

Zarządzanie placówką dzięki profesjonalnemu programowi firmy QBS nigdy nie było prostsze.

Skontaktuj się z nami

Dokumentacja elektroniczna przychodni

Prowadzenie dokumentacji przychodni w formie elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Jest ona bardzo pomocnym narzędziem, dzięki któremu można posiadać natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy informacji dotyczącej pacjentów, dlatego też powinna być ona prowadzona prawidłowo i starannie.


Baza leków

Aktualnie ustawodawca wspiera rozwiązania w zakresie informatyzacji placówek opieki zdrowotnej poprzez przejście na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Informacje w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).


Zgodnie z ustawą dokumentacja elektroniczna poradni medycznych jest dokumentacją medyczną, która przygotowywana jest w postaci elektronicznej. Może zawierać ona szeroką gamę danych, związanych między innymi z wykonanymi i planowanymi świadczeniami.


Przepisy wskazują, że dokumentacja ma zawiera informacje takie jak:

  • Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, między innymi dane takie jak: nazwisko i imię, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku noworodka - numer PESEL matki, przy braku numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, ponadto nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, jeżeli pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona albo niezdolna do świadomego wyrażenia zgody.
  • Oznaczenie podmiotu prowadzącego świadczenia i komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń medycznych.
  • Opis stanu zdrowia pacjenta oraz prowadzonych dla niego usług zdrowotnych.
  • Data sporządzenia dokumentu.

Wymogi EDM

Systemy do prowadzenia dokumentacji elektronicznej tego rodzaju muszą pozwalać na przygotowywanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieć. Dodatkowe wymogi związane z EDM to głównie zabezpieczenie jej przed utratą czy uszkodzeniem, zapewnienie integralności dokumentacji, możliwość eksportu danych, możliwość druku dokumentacji, możliwość identyfikacji osoby korzystającej z systemu.

Raport kasowy

Ustawodawca wskazuje również, że dokumentacja elektroniczna przychodni musi być prowadzona w sposób należycie staranny, dlatego też powinno wykorzystać się do niej odpowiednie systemy informatyczne pozwalające na spełnienie wszystkich wymogów zawartych w przytoczonej powyżej ustawie. Oprogramowanie to powinno ponadto być łatwe w obsłudze dla użytkowników, powinno dawać możliwość korzystania z dodatkowych funkcji przy prowadzeniu działalności w branży medycznej, a także powinno odzwierciedlać inne potrzeby placówki.


Q-Klinika 3000 SQL czyli łatwiejsze prowadzenie dokumentacji

Nasz program Q-Klinika 3000 SQL został opracowany w celu łatwiejszego prowadzenia dokumentacji elektronicznej poradni medycznych, a także wsparcia w innych dziedzinach zarówno w placówkach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i w placówkach prywatnych.


Zapraszamy serdecznie do bliższego zapoznania się z funkcjonalnością naszego oprogramowania Q-Klinika 3000 SQL przeznaczonego dla przychodni lekarskich - w razie dodatkowych pytań związanych z naszymi produktami pozostajemy do dyspozycji.